BREAKING NEWS
Search

Category: ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 “อินทนิลช่อที่ 46” (22/06/2019)

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มห […]

ประชุมสภาวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประชุมกรรมการสภาวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เวลา […]

ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบัน […]

ประชุมคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉ […]

ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรราชาภิเษก

วันพุธที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหรสพ […]

จังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ที่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง และถนน...

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และสถานที่ฝึกประสบการณ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20/05/2562) งานวิเทศสัมพันธ์ น […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล...

โครงการประชุมเพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจงานด้านการเงินการคลัง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.โครงการประชุมเพื่อเ […]