BREAKING NEWS
Search
พา จอกทอง

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561(14/09/2019)

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททัน […]

29/09/2562 : พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิท […]

23/09/2562 : เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี(เพื่อจัดตั้งสาขาสภาวิชาชีพบัญชี ) 23/09/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททัน […]

26-30/09/2562 : จัดนิทรรศการ “วิถีสุรินทร์ ถิ่นอารยธรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ...

28/09/2562 : พิธีวางพานพุ่มราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย […]

30/09/2562 : คนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยใน...

29/09/2562 : เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา จ.สุรินทร์

เปิดเวทีแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา จ.สุรินทร์ ชูบังค

28/09/2562 :สืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๒ พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแ […]

26/09/2562 :งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปร […]