บุคลากร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพา จอกทอง นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการ

นางสาวพัทธนันท์ สุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายปิตินนท์ แก่นสาร นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการ

นายวราวุฒิ ราศี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติการ

 

 

นายอุดร แก้วคำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติการ