Category: ติดตามข้อมูลข่าวสาร

อนุกรรมการฝ่ายรับสมัครดำเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ

19 มิ.ย..63 -เวลา 10.00 น.คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและก […]

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงาน […]

ชี้แจง “การกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินร่วมกัน”08/06/2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 โครงการประชุมชี้แจง “การกำ […]

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) (01/06/2563)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

คกก.สรรหาฯ ดำเนินการชี้แจงกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผ […]

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก […]

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต […]

📣📣 อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...