Tag:

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙(๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ […]

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์(๒ กันยายน ๒๕๖๐)

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราช […]

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(๒ กันยายน ๒๕๖๐)

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรั […]

12 สิงหาราชินี

พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร (4 สิงหาคม 2560)

จิตอาสาทำความดี(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา)28 กรกฎาคม 26560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 27 กรกฏาคม 2560

ข่าวรับสมัครประธานนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐