อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)
เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้เชิญ ดร.สุพจน์ศรีนุตพงษ์ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการสำรวจปัญหาและความต้องการของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๒ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการฝึกอบรม/ออกค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ และบรรณารักษ์ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีภารกิจในการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)” สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒ โรงเรียน
ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน ทำให้มีการนำแนวคิดของเกม (Gamification) มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ด้วยรูปแบบวิธีการเล่น กติกา ของรางวัล กลไกการตอบสนองที่สามารถสร้างแรงจูงใจและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนหลายด้าน เช่น ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของผู้เรียนให้สูงขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดจนเพิ่มความสนใจและความผูกพันในการเรียนของผู้เรียน
ได้อย่างมีนัยสำคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เกม (Gamification) เป็นพื้นฐานในการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
***กลุ่มเป้าหมาย***
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้
– โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
– โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
– โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๘๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.