Category: ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

12 สิงหาราชินี

พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร (4 สิงหาคม 2560)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 27 กรกฏาคม 2560

ร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ผู […]

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๓ เม.ย. ๒๕๖๐)

เวลา ๐๙.๓๐ น.ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่าย […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรา […]

พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ไปที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่๒๐)ทรงเสด็จม […]

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๑๓-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ๑๔ กุมภา […]