อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยนายชยพล แสงไส รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯต่อประธานในพิธีเปิด คือผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยาการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม สำหรับของโครงการฯตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานซึ่งมีการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในโครงสร้างหน้าที่ของแต่ละสายงานเดียวกัน และประสงค์จะขอให้หน่วยงานกำหนด เป็นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงต้องมีการประเมินค่างานที่เป็นปัจจุบันของตำแหน่งนั้นๆ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๕ คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑๕๕ คนรวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ ๒ เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน ๗๙ คน และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๘๒ คน ณ ห้องประชุม ๒๙๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๒๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

WordPress spam blocked by CleanTalk.