อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่อาคารคณะครุศาสตร์ 13/15/7/2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง”update”กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ ที่อาคารลานช้าง (มรภ.) 9/7/2558

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยที่อาคาร30ระหว่างวันที่ 9-10/7/2558

ภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวทีเสวนา เหลี่ยวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนเรื่องงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22/6/2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากฎหมาย การพนัน ที่รับผิดชอบต่อสังคม 21/6/2558

เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา สุรินทร์ จำกัด

อีกมุมหนึ่งของคนที่ชื่อ บัวขาว บัญชาเมฆ