พา จอกทอง

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยที่อาคาร30ระหว่างวันที่ 9-10/7/2558

ภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวทีเสวนา เหลี่ยวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนเรื่องงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22/6/2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากฎหมาย การพนัน ที่รับผิดชอบต่อสังคม 21/6/2558

เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา สุรินทร์ จำกัด

อีกมุมหนึ่งของคนที่ชื่อ บัวขาว บัญชาเมฆ

ประชาพิจารณ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต13/6/2558

 

ประชาพิจารณ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎิบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติ 13/6/2558

คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15/6/2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2558

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ปีการศึกษา-2558