พา จอกทอง

พิธีถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่พระมหาเหลา ปัญญาสิริ 1 มิถุนายน 2558

รายงานตัวของนักศึกษาที่สอบได้ในรอบทั่วไป 28-29/5/2558

รายงานตัวของนักศึกษาที่สอบได้ในรอบทั่วไป 28-29/5/2558

 

การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักนักงานสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการผู้บริหาร 24-28/5/2558

อบรมโปรแกรม Latex ที่สำนักวิทยบริการฯ 20-22/5/2558

การอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 3-5/4/2558

ไปถวายปริญญาที่ประเทศลาว 18-21 /4/2558

ร่วมงานวันจักรี 6/4/2558

กีฬาสีของนักศึกษาภาค กศ.บป.4/4/2558

ฟุตบอลประเพณี 8 /4/2558