เกี่ยวกับเรา

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” เป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีความหมายลึกซึ้ง  “ราชภัฏ” แปลความว่า ข้าราชการ หรือคนของพระเจ้าแผ่นดินและต่อมาพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน “พระราชลัญจกร” อันเป็นตราประจำพระองค์ สำหรับใช้ประทับในเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ มาให้เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกส่วนจักสนองพระคุณ ด้วยการมุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติภารกิจ เจริญรอยตามพระราชจริยวัตรและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์มหาลัยให้เป็น “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการ สถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นาม”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ความหมายตราสัญลักษณ์
 
        พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. พระราชลัญจกรประจำพระองค์ หมายถึง ตราประจำชาติ ดวงที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในตัวเอกสารส่วนพระองค์
ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน
2. พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน หมายถึง ตราแผ่นดินสำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
3. พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน หมายถึง ตราประจำชาติต่างๆ ซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสารสำคัญในพระปรมาภิไธยพระมหากษัติย์
ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ลายกลางเป็นรูปพระมหาอุณาอยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ การที่ผู้กำหนดรูปแบบพระราชลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมนำแผ่นดินและความเป็นใหญ่มาถวาย เป็นสัญลักษณ์แห่งวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก โดยทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากบัณฑิตดั่งในรัชกาลก่อน
 
สีของสัญลักษณ์ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
        1. สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม”มหาวิทยาลัยราชภัฎ”
        2. สีเขียว   แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
        3. สีทอง   แทนค่า  แหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
        4. สีส้ม     แทนค่า  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกลใน 36 สถาบัน
        5. สีขาว   แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาลัย
ม่วง – เขียว

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ อินทนิล
maxresdefault

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท (กิโลเมตรที่ 2
ห่างจาก ตัวเมืองไปทางใต้) ตำบลนอกเมืองอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เนื้อที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เนื้อที่ทั้งหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๑ ใน ๕ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นที่ยอมรับ ยกระดับการพัฒนาของท้องถิ่นสู่สากล

ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ สร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายในและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต อนุรักษ์และส่งเสริมทนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรมประสานงานระดับท้องถิ่นสู่สากล ผลิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแช็ง การเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพใช้เทคโนโลยี และบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

ปรัชญา

เป็นสถาบันอุมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ค่านิยม

“ค่านิยม”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ การนำองค์องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ้งเน้นผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องภิ่นสู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร

“วัฒนธรรมองค์กร”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  4 ข้อคือ

1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดหมั่นในระบบธรรมาภิบาล

2) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประณีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น

3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา ขยันอดทน ทำงานเป็นเป็นทีม และมีจิตใจของการให้บริการ

4) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายสมบัติ ศรีสุรินทร์

นายกสภาประจำวิทยาลัยครูสุรินทร์
    พ.ศ.2538-2541

นายวิชัย แข่งขัน

นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2542-2547


นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
นายกสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
20 ม.ค.2548- 29 ก.ย.2548
ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสุรินทร์
30 ก.ย.2557- 20 ก.ค.2559
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสุรินทร์
21 ก.ค.2559- ปัจจุบัน
 อธิการบดี 
วิทยาลัยครู-สถาบัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากอดีต-ปัจจุบัน
นายบุญจิตต์ ชูทรงเดช
อธิการบดีวิทยาลัยครูสุรินทร์
พ.ศ. 2516-พ.ศ 2524
ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
อธิการบดีวิทยาลัยครูสุรินทร์
พ.ศ.2524-พ.ศ. 2528
รศ.ดร.สุรพล วุฒิเสน
อธิการบดีวิทยาลัยครูสุรินทร์
พ.ศ.2528-พ.ศ. 2532

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก
อธิการบดีวิทยาลัยครูสุรินทร์
พ.ศ.2532-พ.ศ. 2535

ผศ.จำรัส บุญญานันต์
อธิการบดีวิทยาลัยครูสุรินทร์
พ.ศ.2535-พ.ศ. 2538
ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์
อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ.2538-พ.ศ. 2542

 

รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ.2542-พ.ศ. 2546-2550
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสุรินทร์ 21 ก.ค.2559 -30 มิถุนายน 2560
 

ผศ.กนก โตสุรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสุรินทร์
 1 ก.ค.2560 -ปัจจุบัน