BREAKING NEWS
Search

ติดต่อเรา

หน่วยงาน/สถานที่ สังกัด โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ภายนอก
ห้องเลขานุการอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 9903 044-521389
ห้องเลขานุการรองอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 9921 044-041558
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 044-713728
ห้องผู้อานวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 0614
ฝ่ายธุรการ (1) สำนักงานอธิการบดี 0600 044-041591,044-710043
ฝ่ายธุรการ (2) สำนักงานอธิการบดี 0601 044-710044
ฝ่ายธุรการ (3) สำนักงานอธิการบดี 0607
ฝ่ายพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 0602 044-041559,044-710045
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 0604 044-041590,044-710047
ฝ่ายสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 0605
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี 0616 044-713892,044-710051
ฝ่ายยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี 9925 044-041562
ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 9928
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 044-041523
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 0603 044-041594,044-710046
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 0606 044-512501
กองนโยบายและแผน (1) สำนักงานอธิการบดี 0613 044-521387
กองนโยบายและแผน (2) สำนักงานอธิการบดี 9905 044-710049
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 9922
ห้องนอนเวร สำนักงานอธิการบดี 0615 044-710050
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 0100 044-041551-2,044-521390,044-710037
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (1) คณะครุศาสตร์ 0101 044-041556
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2) คณะครุศาสตร์ 0103
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 0104 044-519118
โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์ 0102
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ 0105 044-521007,044-710038
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0302 044-513369
ห้องคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0301 044-521391,044-710039
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0300
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0303 044-041556
สาขาวิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0304
สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 0305
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 0401 044-521392
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0201 044-521393,044-710039
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0200
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0204
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0205
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0206
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0207
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0208
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0209
สาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0210
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0211
การบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0213
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0214
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0215
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0617
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0500 044-041555
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044-710042
หน่วยบ่มเพาะเฉพาะกิจ (ยูบิค) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044-515172
ห้องหัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0501
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0502
สำนักงานคณบดีคณะเกษตรฯ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมฯ 0204 044-521386,044-041505
สำนักงานผู้อานวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ 0700 044-521388,044-710057
งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ 0701
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการฯ 0704 044-710053
ฝ่ายบริการอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการฯ 0705
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (1) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 0800 044-713729,044-041620
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (2) สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 0801 044-710054
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0900 044-041587,044-710055
หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0901
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 1201 044-518134
ห้องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 1200
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 1202
ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 1203 044-041622
สำนักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 1100 044-041561
ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 1101 044-041587
สำนักงานผู้อานวยการสถาบันเอเชียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 093-4211566
ศูนย์ภาษา สถาบันเอเชียศึกษา 0703 044-518147,044-041541
ห้องสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์ 9941
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0011 044-713901
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-710035
ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9923
อาคารจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-512989
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041553
ศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041560