BREAKING NEWS
Search

Category: ประชาสัมพันธ์

การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย (20-21เมษายน 2560)

เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่าย […]

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 “จามจุรีวิชาการ 60”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์ม […]

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๓ เม.ย. ๒๕๖๐)

เวลา ๐๙.๓๐ น.ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่าย […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ( 20 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 21 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ( 16 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะครุศาสตร์ ( 22 กุมภาพันธ์ 2560 )