BREAKING NEWS
Search

Category: ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ( 20 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 21 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ( 16 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะครุศาสตร์ ( 22 กุมภาพันธ์ 2560 )

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของหมู่บ้านทับทิมสยาม 04( 21 กุมภาพันธ์ 2560 )

นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจก

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผศ.ดร.ฉ […]

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๐๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจาร […]