BREAKING NEWS
Search

Category: ภาพกิจกรรม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 “จามจุรีวิชาการ 60”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์ม […]

ร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ผู […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรา […]

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ไปที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่๒๐)ทรงเสด็จม […]

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๑๓-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ๑๔ กุมภา […]

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผศ.ดร.ฉ […]

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางดำเนิน การประเมินคุณธรรม...

SURIN INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE 25-31 JANUARY 2017