BREAKING NEWS
Search

Category: ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรา […]

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ไปที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่๒๐)ทรงเสด็จม […]

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๑๓-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ๑๔ กุมภา […]

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผศ.ดร.ฉ […]

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางดำเนิน การประเมินคุณธรรม...

SURIN INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE 25-31 JANUARY 2017

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ จังหวัดสกลนคร(๒๘ มกราคม ๒๕๖๐)

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๐๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจาร […]