BREAKING NEWS
Search
พา จอกทอง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )

ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรา […]

แสดงวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ( 20 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 21 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ( 16 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะครุศาสตร์ ( 22 กุมภาพันธ์ 2560 )

พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ไปที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (องค์ที่๒๐)ทรงเสด็จม […]