BREAKING NEWS
Search
พา จอกทอง

การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย (20-21เมษายน 2560)

เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่าย […]

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 “จามจุรีวิชาการ 60”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์ม […]

ร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ผู […]

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๓ เม.ย. ๒๕๖๐)

เวลา ๐๙.๓๐ น.ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่าย […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )

ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560 )

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรา […]

แสดงวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ( 20 กุมภาพันธ์ 2560 )

แสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 21 กุมภาพันธ์ 2560 )